X
تبلیغات
زولا

پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

کجایی خیام تا از کوزه شکسته عشقت آب گوارای زندگانی بنوشیم

Persian Mystical Dance اینجا کلیک کن

کجایی خیام تا از کوزه شکسته عشقت آب گوارای زندگانی بنوشیم

سعدی ! شیخ اجل ! استاد سخن ! امروز دیگر سخنان تو گپی به به گونه دیگر نیست

حافظ شاخ نباتت در این دوره زمانه فقط به درد فالگیران میخورد الا ایها الساقی کدام ساقی ؟

مولانای بزرگ از صدای سخن عشق تو دیگر شمسی شنوده نیست چون دیگر نه عشقی مانده و نه عاشقی چون همش هوس شدند

شیخ جام ! دیگر شمشیر دورویه تو هم بر این جماعت کارساز نیست چگونه تا بر در روم میتازی در حالی که در خانه ات نیاز به شمشیر دورویه تو بیشتر میرود ؟3

جواب من دلشکسته را کدام شاعر میتواند بدهد ؟

شعر که را مرهم کنم تا دلم دمی بیاساید ؟

برخیزید ای عاشقان ؟! ای خیام ؟! ای سعدی ؟!ای حافظ برخیزید و دوباره با اشعار نغزتان دلهای پاره پاره را بند بزنید که دیگر نه شعری عاشقانه هست و نه شاعری برای شعرش عاشق میخواهد که شعر امروزی و شاعر امروزی دنبال عشق نیست بلکه درم میخواهد و مالی که در سایه آن بیارامد و ریشی و سبیلی و مویی انبوه بر خود بسازد که منم شاعر ؟!

خسته شدم از این همه نامردی دوران ! این همه نفاق ! شعرهای آنان بوی درهم دارد ! برخیز از نظامی ! جامی هفتی دیگر برخوان بر این جماعت نادان !

حکیم تو چرا خفته ای سازی دیگر برای سهراب کوک کن و سیاوشی دیگر بساز ؟

خدایا چرا ؟ چرا؟ عطار بیدار شو فقط یکبار دیگر غزلی بساز

خدایا عاشقان را به حال خود وامگذار

بهاین شعر دمی بنگر عاشقان را بگذارید بنالند همه بهتر آن است که این قصه فراموش کنید .....آیا عاشقان فرموش شده اند؟...خدایا من فریاد در گلو دارم درد دارم خداوندا خدایا حافظی دیگر خیامی دیگر سنایی دیگری بر این جماعت سرد و بی روح بیاور تا سرودی دوباره از عشق بنوازند و ساقی عشق پیمانه هایش را از دردی پر کند که صدای خیام خاموش نشود