پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

دَسـْــــــــتـــــونــــک

This image was Featured in 44 Galleries...10000 +views. by aroon_kalandy (busy ).


دَسـْــــــــتـــــونــــک  

دل تـئـی بــِچـکـَـنــد نـازیـں ، چـَه شـرابـاں نـوش کتگ
چه وَت انت بیگواه و بے دَر تا که سار اوں هوش کتگ

ماه و اِسـتـاراں و روچ هـم ، کـُنـّت و سَر جَـهل و چِیر
تا که ٹــَهــل ءِ کـَنـد و نـُزهنـد ، مئی دَوار ءَ گوش کتگ

سـَد هزاراں سال بات انت ،سـَد بهار تئی زیب و رَنگ
کـَلـْکــَشـان ءِ یـکـّیں پـُـل ئـے کـه جهان اِت روش کتگ

گـُل دلانی بـادشــاه انــت ، کــَد نــه مَـرّیــنــیــت من ءَ
دل مِڑان انت گوں من و سار،په گـُلی سَد کوْش کتگ

شــادهـانی چــاپ و نـازیـنـک ، دل تـرا هم واب دیست
اے مــن ءَ پـَه لـَکّ انت دلـبـَر ، پـَـردگی گـَر پـوش کتگ

« تَهل » گـُلانی داد مــروچی گـُرک و دِرّوکیں گـَم انت
نــاز ءَ مَـنّ ئے ، نــاز ءَ زور ئے ، نــاز ترا وا چوش کتگ


کریم بلوچ _ تـَهـْـل
27/04/08