X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

برای آبگینه ولی مفید برای همه

 

 برای آبگینه ولی مفید برای همه

حواناروئی :بانو حوا، نمیخواھم بگویم با جرئت و با شھامتی که مسائل روز را، معضلات و مشکلات زنان را، مینویسی و فریاد میکشی، زیرا که بعنوان روشنفکر متعھد بانوی بلوچ، مسئولیتی را که زمان به عھده ات گذاشته است انجام میدھی که بر کسی منتی نیست۔ تفاوت بین شما و آنان که زانوی غم در بغل گرفته و کنج عزلت نشینی و عافیت طلبی اختیار کرده اند در ھمین است کسی از آنان انتظاری ندارد و شما منتظرانی دارید که روزانه چشم براه پست ھای تان میمانند۔

اما از اینکه سیلی را که بجای باران برایت سرازیر شد، پذیرایش گشتی، این بیانگر شھامت و شجاعت و شیرزنی شما است وستایش انگیز است۔ تلنگر آبگینه ات زخمی دیرینه را فشرده که سر باز کرده است و بوی تعفن اش ھر دو طرف را آزار میدھد۔
ھنرمند بودن یک روشنفکر متعھد که لازمه حرکت به جلویش می باشد، آنگاه احترام برانگیز توسط دوست و دشمن خواھد شد که ظریفانه تعادلی را اما به سمت حرکت به جلو مد نظر داشته و عمل کند۔ فراموش نکنیم که ھمه مان، زن و مرد، محصول محیط اجتماعی ای ھستیم که در شکل گیری آن فاکتورھای بیشماریدست اندر کار بوده اند۔ پس باید در عین حال چند جانبه نگر باشیم و نقاط ضعف و نقاط قوت جامعه مان را به درستی دریابیم و از آنھا در جھت منزل مقصود بھره جوئیم۔

آنچه که در این برھه از جامعه مان اھمیت فراوان دارد نوشتن است در راستای طرح مسائل و مشکلات موجود و تلاش در یافتن راه حلی برای گذر از آنھا ۔ پس بقول رازگو از نوشتن و استفاده از این دنیای مجازی نھراسید، اما آنچنان بنویسید که دیگران را نیز نھراسانید۔ مجید دانشورھا محکوم به ھمراھی با ابو مصعب ھایند و ابو مصعب ھا ھم محکوم به ھمراھی و تعامل با مجید دانشور ھا۔این ھمراھی اجباری و غیر اختیاری که در دنیا جدید نیست و خاص بلوچ و بلوچستان نیز نیست۔ بیشترین بخش مردم جھان از این مرحله چه خونین و چهمسالمت آمیز گذر کرده اند و ما تازه داریم شروع میکنیم و یک خوش شانسی داریم و آن این است که از تجربه ھای آن آدمیان که از این معبر ھا گذشته اند به نحو احسن استفاده کنیم۔ ھر دو طرف نباید دچار اشتباھات و بی تجربگی ھای نسل جوانان از یکطرف و ملایان بلوچ از طرف دیگر در سالھای اوایل انقلاب ۵۷ گردند۔ افراط ھر دو طرف باعث گشت که علیه ھم گردند که حاصل کار ھر دو را سوخت۔ اکنون می بینم که مصعب ھا و دانشور ھا به راحتی حد اقل در دنیایمجازی به بحث مینشینند و یا پاسخ منفی روشنفکران دوران پیشین بلوچ، آنگاه که رسماًدعوت به تقابل با روحانیت بلوچ در امروز میگردند مرا خوشحال وامیدوار به فردای بلوچ و بلوچستان میکند۔
پس بانو حوا، شما مسئولیتی سنگین بر دوش گرفته ای و این بار سنگین را باید که به مقصد برسانی۔ ھر چه بار سنگینتر باشد صبر و حوصله و بردباری و دوراندیشی وزین تری را میطلبد۔ پس به پیش که تنھا نیستی، یعنی که حمایت مردان آگاه جامعه بلوچ را برای برابری انسانی زن ومرد بلوچ در برپایی فرھنگی مدرن و پویا را با خود داری۔

با آرزوی توفیق

نظر فوق از بالاچ دودازهی