پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

تئی آیگ ءَ=آمدن تو

تئی آیگ ءَ
عارف سربازی
دل منی هر موسم ءَ بستان بیت تئی آیگ ءَ
جان ءُ زرد ءِ دردءُ گم درمان بیت تئی آیگ ءَ
لیب بیت دیدءِ جنکانی ادا یک بر پدا
هردلکانی دل ءَ چوگان بیت تئی آیگ ءَ
ارس ءِ جمبر هچ نہ بنت دارگ وشیانی دل ءِِ
هرگلستان ءَ پدا دیوان بیت تئی آیگ ءَ

سهب کندیت گل گوں شپ نمب ناچ کنت
بلبلی زرءَ وتی هیران بیت تئی آیگ ءَ
جہ جن انت کلیں مسلمان تئی لکاه ءِ چارگ ءَ
کاپریں زردءَ پدا ایمان بیت تئی آیگ ءَ

ترجمه :

آمدن تو

برای آمدن تو دلم به هر هوای بستان می شود
برای آمدن تو دردوغم درون جانم درمان می شود
باری دیگر بازی چشمان دختران می آیند اینجا
برای آمدن تو دل کودکان به رقص می آیند
از خوشحالی اشکان ابر دلان باریدن بند نمی شود
برای آمدن تو همه گلستان ها دوباره مجلس می گیرند
صبح می خندد و گل با شبنم می رقصد
برای آمدن تواز درون دل بلبل حیران می گردد
همه مسلمین برای دیدار رخ تو بلند می شوند
برای آمدن تو دل های کاپر ایمان می آورند
ــــــــــــــــ